Toelichting bij de Code

De Code is bedoeld voor alle culturele organisaties die er zelf voor kiezen om deze Code te gebruiken, ongeacht rechtsvorm, besturingsmodel, financier(ing) en omvang. De Code sluit aan op financiële, juridische en fiscale kaders uit de geldende wet- en regelgeving en, voor zover van toepassing, op subsidievoorwaarden. Hij komt daar niet voor in de plaats.

Raad-van-Toezicht-model is het uitgangspunt

In deze Code is het besturingsmodel met een raad van toezicht het uitgangspunt voor alle principes en aanbevelingen. Het raad-van-toezicht-model is niet het enig mogelijke besturingsmodel. Het is een veelgebruikt model met een duidelijke toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bestuur en het toezicht op het bestuur. Dit model biedt de mogelijkheid om bestuur en toezicht apart te behandelen en is daarom gekozen als uitgangspunt voor de Code.

Naast het raad-van-toezicht-model komt in de culturele sector geregeld het bestuur-model voor. Bij het bestuur-model liggen alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het bestuur. Wanneer in dit model een directie is ingesteld blijft de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de resultaten van de organisatie bij het bestuur liggen. De Code is ook geschikt voor organisaties met alleen een bestuur.

In de toolkit op www.governancecodecultuur.nl is een handreiking openomen waarin u kunt lezen hoe de aanbevelingen en principes geïnterpreteerd moeten worden in een organisatie met een bestuur-model.

Bewust omgaan met de Code

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht. De Code gaat over het gehele besturingsproces: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht en verantwoording. De Code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren aan de hand van vragen als: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’, ‘Waarom doen we het zo?’ en ‘Wanneer doen we het goed?’. Het gaat er niet om dat we alle regels kunnen afvinken, maar of er sprake is van bewust handelen. De Code bestaat uit acht principes die ruim gesteld zijn, maar ook verplichtend zijn. Daarom geldt voor de principes van de Governance Code Cultuur: ‘pas toe én leg uit’. Bij elk principe zijn aanbevelingen opgesteld die concrete aanwijzingen geven voor handelen. Voor de aanbevelingen geldt: ‘pas toe óf leg uit’.

Principes

Het ‘pas toe én leg uit’-beginsel betekent dat de principes uit deze Code moeten worden gevolgd. Omdat de principes ruim geformuleerd zijn, vraagt dit om een toelichting hoe de organisatie de principes heeft toegepast. Hierover wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag en op de website van de organisatie.

Aanbevelingen

Het ‘pas toe óf leg uit’-beginsel houdt in dat de aanbevelingen uit deze Code moeten worden toegepast, tenzij de situatie zo is dat afwijken hiervan beter is voor de organisatie. Er kan alleen beargumenteerd worden afgeweken van de aanbevelingen. Dit kan samenhangen met de aard, omvang of specifieke omstandigheden van de organisatie. Over eventuele afwijkingen wordt verantwoording afgelegd. Het ‘pas toe óf leg uit’-beginsel doet recht aan de grote verscheidenheid aan organisaties in de cultuursector.

maatschappelijke doelstelling

De culturele waarden die de organisatie wil creëren, overdragen en/of bewaren voor en in de samenleving, komen samen in de maatschappelijke doelstelling. Deze maatschappelijke doelstelling biedt de organisatie een kader voor haar strategie, beleid en uitvoering. Ook creëert deze doelstelling ruimte voor de dialoog met de belanghebbenden. Zo laat de organisatie zien hoe zij zich verhoudt tot de samenleving.

Belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

Belangenverstrengeling

In de Code wordt expliciet stilgestaan bij de diverse aspecten van belangenverstrengeling. Belangenverstrengeling is een situatie waarin een bestuurder of toezichthouder meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken.

Ongewenste belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling kan voor culturele organisaties nuttig en zelfs nodig zijn, bijvoorbeeld in het kader van de fondsenwerving door bestuurders of de netwerkfunctie van toezichthouders. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn ongewenst, bijvoorbeeld als de belangen een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid van een bestuurder of toezichthouder in het geding komt. Daardoor kan de organisatie worden beschadigd en vertrouwen en/of legitimiteit verliezen.

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang is een direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurder of toezichthouder waardoor deze niet meer in staat is om de belangen van de (culturele) organisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.

Toolkit: praktijk en hulpmiddelen

Naast de principes en aanbevelingen geeft een toolkit praktische
ondersteuning bij de toepassing van de Code. Deze is te vinden
op de website www.governancecodecultuur.nl.

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet